P. 25706: Verwaltungsschreiben zu Vorgängen im Hippodrom (?)

Material:  Papyrus Erwerbung:  Ankauf in Eschmunen am 20. Dezember 1905 (Blechkiste 229).
Fundort:  Eschmunen (?)
Form:  Blatt Standort:   Papyrusdepot
Umfang:  47 Zeilen Beschriftung:   Rekto, quer zu den Fasern
Sprache:  Griechisch Andere Seite:   unbeschriftet
Textgattung:  dokumentarisch Schreibweise:  transversa charta (?)
Datierung:  6. – 7. Jh. n.Chr. Herkunft:  Antinoupolis (?)
Bezugsorte:  Antinoupolis
Inhalt:
Amtlicher Brief an eine höherstehende Person mit Erwähnung von Pferderennen, schreiender Frau und Medizin oder Gift. Eventuell ist von Feuer im Hippodrom oder einem Ausbruch von Tumulten die Rede.
Publikation:
G. Ioannidou, P.Berol. 25706: Riot in the Hippodrome?, APF 46, 2000, 51–61 = SB XXVI 16519.
Kataloge:
TM 97131  HGV 97131  Papyri.info 97131
Text, basierend auf der Duke Databank of Documentary Papyri (CC BY), s. Link:

sb.26.16519.xml

1--
2--
3  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣ο̣σ̣ε  ̣  ̣
4  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γὰ̣ρ̣ τ̣ρ̣ό̣π̣ον ἐπ̣ο̣ι̣ή̣σ̣α̣μ̣ε̣ν̣
5  ̣  ̣  ̣ε̣γράψα̣μεν ὑμῖν τὸ  ̣  ̣τ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]σου ἐπείσαμεν τὸν  ̣[  ̣]  ̣μ̣  ̣[-ca.?-]
6[  ̣  ̣  ̣]π̣η̣σ̣α̣ι̣(*) αὐτῷ περὶ τούτου – μ̣ὰ̣ τ̣ὸ̣ν̣ ἅ̣γιον Κο̣λλοῦθον – συνετάξαμ[εν] [  ̣  ̣]  ̣  ̣
7[ὁμολ]ο̣γίαν ἕως οὗ ἐνδέδωκεν [  ̣  ̣  ̣]κ̣[  ̣  ̣] μ̣εθ̣’ ὃ ἔμαθεν ὁ κύριος Θεο̣[δωρ]ά̣κ̣[ις, ὅτι]
8[οὐ]κ̣έτι ὀχλεῖ αὐτῷ περὶ τούτο[υ], ὁ̣ π̣[α]ν̣εύφημος δού̣ξ, π̣ροῆλ̣θεν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[-ca.?-]
9π̣ρ̣ο[σ]τάγματα καὶ ἐποίησεν μ̣εγ̣άλ[η]ν [μ]ά̣χ̣ην τ̣ὰ̣ κόμι̣τα ἐπὶ το̣ῦ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
10μ̣α̣ρ̣τ̣υ̣ράμενος τὸν δοῦκ̣α̣ ἐπ̣ι̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] κα̣ὶ̣ κ̣ε̣λ̣εύσα̣ς τ [[ω̣]]ὸν εκ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣
11  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐπὶ αὐτοῦ δια̣μ̣α̣ρτ̣υ̣ρε[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ρα̣σ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ελ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣εν̣
12  ̣  ̣  ̣  ̣ ε[ἰ]ς τὸ πρᾶγμά σου ἀλλα  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] [τ]ὰ̣ π̣ροστ̣ά̣[γ]μ̣[α]τ̣ά̣ σ̣ο̣υ̣ καὶ δός μ̣οι
13[τὴν] ὁ̣μ̣ο̣[λ]ογία̣ν μου ὥστε αὐτὸν κ̣α̣τ̣α̣γ̣ν̣ωσθ̣ῆ̣ν̣α̣ι̣ ἐπ̣ὶ̣ τούτω  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣
14[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ τοῦ̣ κ̣ό̣μετ̣ος  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣θο  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣σθο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣
15[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣β̣ο̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σω̣τη̣ρία̣ τῶ̣ν Χ̣ρ̣[ιστι]α̣ν̣ῶ̣[ν]  ̣  ̣  ̣λ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
16[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ρ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣]  ̣ καὶ ὕ̣β̣ρισεν τὸν κύρ[ιον] κ̣ό̣μ̣ι̣τα̣ν̣ ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[-ca.?-]
17[  ̣  ̣  ̣] τ̣ὸ̣ν κ̣[ύ]ριον κόμιταν̣ ἐ̣π̣ὶ τούτῳ χολ̣έσα̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ φ[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣ ἡμᾶς̣ το̣ῦ̣τ̣ο̣[ν̣] [-ca.?-]
18[  ̣  ̣  ̣] ἑαυτοῦ(*) [θέ]λ̣ο̣ν̣τος  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἐσβέσθ̣η ἡ φω̣τ̣ί̣α̣ ε  ̣  ̣[  ̣]  ̣ ἐποιησά̣με[θα]
19[τὴν] ὁμ̣ο̣λογίαν κ̣α̣ὶ̣ ἐλάβ̣αμ̣[ε]ν̣ τ̣ὰ̣ προ̣στάγματα ὑπ̣’ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣, ἰδού, τὰ προστάγματα
20[  ̣  ̣  ̣]μεν τοῦ θεοῦ κ̣ελεύο̣ν̣τ̣[ος] καὶ κατερχομένου το̣ῦ̣ μ̣εγαλοπρ(επεστάτου) χαρτουλα̣ρίο̣υ̣
21[κατ]ακολουθῆσα̣ι̣, ἰδοὺ μ̣ὲν̣(*) ἐ̣ν̣ τ̣ο̣ύ̣τ̣ῳ̣ αὐτ [[τ]]ὰ τὰ προστάγματα. καὶ ταῦτα μὲν π̣ε̣ρὶ
22[τού]τ̣ο̣υ̣. ἵνα δὲ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο μὴ λάθῃ τοὺς σοφωτ̣ά̣τ̣ους̣ ὑμᾶς· τῇ̣ ἡμέρ̣ᾳ̣,
23[ἐν] ᾗ̣ ἤχθη τ̣ὰ̣ ἱπποδρόμια, ὅδε̣ ὁ κύριος Θεοδωρ̣ά̣κις ἐμ̣ά̣χ̣ετο
24τ̣ῷ δουκ̣ὶ περὶ τῶν κα̣ν̣ο̣ν̣ι̣κῶν ὁ μεγαλοπρ(επέστατος) ἄρχων ἐθερ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣ ̣[  ̣]  ̣α̣υ̣τ̣  ̣  ̣ ̣
25[ἱ]πποδρόμια̣ καὶ μετ̣α̣μ̣ελ̣  ̣  ̣  ̣ην  ̣  ̣τ̣α̣  ̣  ̣ε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ̣
26Σ̣ε̣ρ̣ῆνόν τινα̣ ἀ̣πὸ κ̣άστρ[ω]ν, ἀπ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ̣τ̣ο̣ι̣[-ca.?-]
27ἐ̣π̣ὶ̣ τῇ̣ νίκ̣ῃ τοῦ ἱπποδρομίου καὶ παραβάντα [  ̣  ̣]τ̣ο̣[  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ [-ca.?-]
28φ̣ί̣λ̣ων ἐκ̣ τοῦ ἱππικοῦ εἶ̣π̣εν τ̣ῷ δουκί, ὅ̣τ̣ι̣· χ̣  ̣  ̣μι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οι[-ca.?-]
29καὶ ὑ̣π̣ό̣σπασον Σερῆν̣ον πα̣ρ̣ὰ τοῦ̣ δήμου  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ι̣  ̣[ τοῦ]
30[δο]υ̣κὸς πέμψαντος καὶ ἀποστά [[ν]]\σ/αντος τ̣ὸ̣ν̣ [  ̣  ̣]  ̣ιον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[-ca.?-]
31[μ]όλις σχεδὸν εἰπεῖν κρ̣άζο̣υ̣σα̣ κατ̣[ὰ τ]ο̣ῦ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣θ̣ε̣  ̣  ̣[-ca.?-]
32φαρμάκων καὶ τὰ̣ ἑξῆς. ἄλλω̣ν̣(*) φαρμάκω̣ν̣ κ̣ρ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ω̣ν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣δ̣η̣μ̣ο̣υ̣
33καὶ παραδοθέ̣ν̣των τῷ πανευφήμω̣ δουκ̣ὶ̣ ἐπ̣(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ι̣α  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣δ̣α̣  ̣  ̣τ̣α̣α̣ν̣ε̣[-ca.?-]
34δοὺ̣ξ ἐδέξα̣τ̣ο̣ τοὺς αὐ̣τ̣ο̣ὺ̣ς φαρμακ  ̣υς  ̣τ̣  ̣  ̣ φ[αρμακ]  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ εδι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ εκ̣αψ[-ca.?-]
35μεθ̣’ ὃ ἐξεπ[π]ά̣σ̣θ̣η̣(*) ὁ αὐτὸς Σερῆ̣ν̣ο̣ς̣ ἐπ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣α̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ α̣ὐ̣τ̣οῦ̣
36τ̣ιναμα[  ̣]  ̣[  ̣  ̣ι̣ψ̣ε̣  ̣  ̣η  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ω̣ν̣ μ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
37  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣τ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ου κα̣ὶ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣σαμε̣
38[γ]ρά̣ψα̣ι̣ τοῖ[ς σο]φωτάτοις  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]θ̣  ̣  ̣τ̣ε̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[-ca.?-]
39  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ν̣τος τοῖς  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ε̣[-ca.?-]
40ταῦτα̣ δ̣ὴ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣υ̣θ̣η̣ν̣α̣ι̣ κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣θ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣π̣ι̣  ̣  ̣[-ca.?-]
41ταῦτα ἀνα̣[γ]νωσθῆναι καὶ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πι̣εν̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[-ca.?-]
42ο̣ὐ̣κ̣ ἀ̣φο[  ̣  ̣]εν τὴν διά̣λ̣υ̣[σιν] [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[-ca.?-]
43ἀναγνωσθ[έν]τι̣ δὲ μ̣εν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[-ca.?-]
44καὶ τοῖς ἐμ[  ̣]  ̣επ̣ ̣ορε̣[  ̣] εν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣]-ca.?-]
45διδα̣σκ[  ̣]  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣]τοι[  ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[-ca.?-]
46  ̣π̣οθε  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[-ca.?-]
47[  ̣  ̣  ̣]  ̣[-ca.?-]
47-ca.?-

Apparatus


^ 6. or π̣ε̣ι̣σ̣α̣ι̣
^ 18. or [  ̣  ̣  ̣]ε αὐτοῦ
^ 21. or ἰδοῦμεν
^ 32. or ἀλλ’ ὧν
^ 33. or ἐν̣
^ 35. ἐξιπ[π]άσθη
Digitalisate (siehe Nutzungshinweise):
Vorschaubild
Vorschaubild
Publizierte Abbildungen:
APF 46, 2000, Tafel V.

Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht:

* erforderlich

*