P. 21696 V: Auszüge aus Verträgen

single texts
Material:  Papyrus Acquisition:  Blechkiste 58 Q.
Form:  Rolle Location:   Papyrusdepot
Text Layout:  23 Zeilen Side and Direction:   Verso, quer zu den Fasern
Language:  Griechisch Other Side:   anderer Text
Genre:  dokumentarisch Script and Notations:  ab Z.9 von 2. Hand, ab Z. 18 von 3. Hand
Date:  nach 30. August 47 n.Chr. Provenance:  Hermopolites
Content:
3 auszugsweise Abschriften von Verträgen aus den letzten ca. 50 Jahren.
Publication:
H. Maehler, BGU XIX 2801 V.
Additional Literature:
Zu Z. 6 vgl. R.-L. Chang, P.Stras. X, S. 120, Anm. 90; F. Mitthof, Urkundenreferat 2005, APF 52, 2006, 271; zu Z. 13–14 vgl. D. Hagedorn, Papyrologische Lesefrüchte, APF 53, 2007, 12 = BL XIII 44.
Catalogs:
TM 91710  HGV 91710  Papyri.info 91710
Text, based on the Duke Databank of Documentary Papyri (CC BY), see links:

bgu.19.2801vlin9_17.xml

-- --
11  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ων  ̣  ̣λ̣ω̣ν̣ος [τ]οῦ̣ καὶ Φιλάμμονος χ(αίρειν(?)) μεμίσθωμαι παρὰ σοῦ
12  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εὐπολ  ̣  ̣(*) περὶ Σκόρδων πόλε[ω]ς τοῦ Ἑρμουπολ(ίτου) νομοῦ η
13  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐνεστῶτος α (ἔτους) Τιβερίου Κλαυδίου(*) Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
14[Αὐ]τοκράτορος (ἀρούρας) θ ασ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐκφορίου ἀποτάκτου (ἀρταβῶν) κθ  ̣τ  ̣
15.ca20 ἃς καὶ ἀποδώσω ἐν τῷ Ἐπεῖφ [μ]ηνὶ τοῦ αὐτοῦ ἔτους
16  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δημόσια εἶναι πρὸς τὸν κάτοικον. (ἔτους) α Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος
17Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος, Φαῶφι δ.

Apparatus


^ 12. or εὐπολ(έμου) κ̣λ̣ή̣(ρου)
^ 13. D. Hagedorn, APF 53 (2007) 12: prev. ed.

bgu.19.2801vlin1_8.xml

1λ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ -ca.?-[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[-ca.?-]
2  ̣  ̣  ̣  ̣ [Τ]ι̣[βερ]ίου Κλα[υ]δ[ίο]υ Καίσαρος Σεβασ̣τ̣[οῦ Γερ]μανικ̣[οῦ]
3  ̣  ̣[-ca.?-]  ̣σ̣[-ca.?-] [ὑπα]ρχο[υ]σ̣[ῶν ἀ]ρ̣ουρῶν σου ἐ̣κ̣ [τοῦ] Ν̣ε[οπ]τολέμ[ο]υ̣ κλήρου̣
4  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣α̣ν̣  ̣  ̣  ̣σ̣α  ̣  ̣υου̣ ἀρ[ού]ρας δεκ̣[α]δύ̣ο̣ ὧν μετ̣[ρήσω ἐ]κφορίου
5[ἀπ]ο̣τ̣ά̣κ̣του̣ π̣ο̣ιρ̣[οῦ](*) ἀρτάβας τριά[κο]ν[τα] τέσσαρα  ̣  ̣  ̣  ̣οι
6κ̣α̣ὶ̣ μετ̣ρ̣ή̣σ̣[ω] ε[ἰς τ]ὸ δημόσιον ποιροῦ(*) δεξίμω̣(*) (ἀρτάβας)  ̣  ̣[-ca.?-]  ̣αν \ρ  ̣τ̣  ̣α̣  ̣/
7  ̣  ̣ρ  ̣ς μ̣οι ἀπὸ̣ τῶν προκειμον(*) ἐκφορείον(*) . (ἔτους) η̣ Τι[β]ερίου Κλαυ[δ]ίου
8[Καίσαρος] Σ̣[εβ]α̣στοῦ Γερμαν̣ι̣κ̣[οῦ Αὐ]τ̣ο̣κ̣ράτορο̣ς̣ μηνὸ[ς] [-ca.?-]ο̣υ̣ κθ.

Apparatus


^ 5. πυρ[οῦ]
^ 6. πυροῦ
^ 6. δεξίμου
^ 7. προκειμένων
^ 7. ἐκφορίων

bgu.19.2801vlin18_23.xml

18λ̣  ̣  ̣ vestig
19  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣τος Ἀπόλλωνι Ἑρμαίου π̣ε̣ρ̣ὶ ὧν ἐώνη̣ται εἰς σὲ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣τιν[  ̣  ̣]ε  ̣ τῆς Ποσιδωνίου δωρεᾶς (ἀρούρας) λ ἐπὶ τ̣[οῦ] λ (ἔτους) Καίσαρος  ̣
21  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ο̣ι̣ ἐάν τις σοὶ ἐπέλθῃ ἐκστήσειν αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ  ̣[-ca.?-]  ̣
22  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἰδίοις ἀνηλώμασι διὰ τὸ ἀπεσχηκέναι με  ̣[  ̣  ̣]  ̣
23τὴν τούτων τειμὴν(*) . (ἔτους) α Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Φαμ[ε]ν̣[ὼθ]  ̣  ̣

Apparatus


^ 23. τιμὴν
Digital Images (see Terms Of Use):
preview image
Publizierte Abbildungen:
BGU XIX, Tafel XIX.

Please leave a message:

* required

*