P. 11789 V: Darlehen mit Wohnungsantichrese

Material:  Papyrus Acquisition:  Ankauf durch Friedrich Zucker in Mellawi 1910.
Find Location:  Mellawi
Form:  Blatt Location:   Papyrusdepot
Text Layout:  26 Zeilen Side and Direction:   Verso, quer zu den Fasern
Language:  Griechisch Other Side:   anderer Text
Genre:  dokumentarisch Script and Notations:  
Date:  vor 210 v.Chr. Provenance:  Tholthis Kato (Oxyrhynchites) (?)
Content:
Darlehensvertrag zwischen Diokles und Patroklos über 70 Drachmen mit Nutzrecht eines Wirtschaftsgebäudes (πύργος) und anderer Räume.
Zeugenunterschriften
Publication:
W. Schubart, BGU VI 1280 V.
Additional Literature:
Zu Z. 19 vgl. U. Wilcken, Komm. zu P.Freib. III 34 Fr. II = BL II.2 32; zur Datierung vgl. T. Reekmans, Monetary History and the Dating of Ptolemaic Papyri, Stud. Hell. 5, 1948, 27 = BL III 20; zu Z. 10 und 22 vgl. Uebel, Kleruchen 310, Anm. 3+7 = BL VI 16.
Catalogs:
TM 4551  HGV 4551  Papyri.info 4551
Text, based on the Duke Databank of Documentary Papyri (CC BY), see link:

bgu.6.1280.xml

1[-ca.?-]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣το̣π̣ω̣ν̣[-ca.?-]
2[-ca.?-]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ητω̣ν̣δ[-ca.?-]
3[-ca.?-]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]υ̣μ̣βουλ̣  ̣[-ca.?-]
4[-ca.?- ἐὰν ὁ] χρόνος τ̣ῆς̣ [μισθώσεω]ς̣ διέλθη[ι ]-ca.?-]
5[-ca.?-]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣] καὶ ἤ̣δ̣η̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣π̣ι̣ενημ̣  ̣[-ca.?-]
6[-ca.?-] ἐ̣ὰ̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣]κ̣[  ̣  ̣  ̣]υ̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ μισθ̣[ώσεως ]  ̣  ̣]  ̣τ̣η̣σ̣αυ̣  ̣[-ca.?-]
7[-ca.?- θ]ύ̣ρ̣α̣ν̣ ην  ̣[  ̣  ̣]τ̣η̣τεν̣τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ᾠκ]ο̣δομημένας̣ [-ca.?-]
8[-ca.?-]  ̣ν τῷ Διοκλ[εῖ] καθελόντι α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ πάντα  ̣[-ca.?-]
9  ̣  ̣  ̣λ̣α̣θ̣ε̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ κα]τὰ συγγραφ[ὴν μισ]θώσεως τὴ[ν κειμένην παρὰ]
10[συγγρα]φ̣ο̣φ̣[ύλ]ακι Εὐαγόραι Βαρκαιεῖ τ̣ῶ̣[ν] Ζωί̣λου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κυριευέτ[ω ]-ca.?-]
11[-ca.?-]σ̣τ̣α̣[  ̣  ̣  ̣] τούτων τὰς τεσσαράκοντα δρ̣[αχμὰ]ς̣ ἔλαβεν κρα̣[τε ]-ca.?-]
12[-ca.?- προσδέξασθαι τὸ] γεγενημένον ἀνάλωμα(*) εἰς τὸν πύρ[γον καὶ τ]ὰ̣ λοιπά· ἐὰν δ[ὲ μὴ ἀποδῶι]
13[Πάτροκλος] Διοκλεῖ τὰς ἑβδομήκοντα δραχμὰς κατὰ̣ [τὰ γεγρ]αμμένα, κ̣α̣τ̣[έχετω Διο]-
14[κλῆς ἃ μεμί]σθωται χρώμενος κατὰ τὰ ταυτὰ(*) ἕως ἂν τὰ [ἑαυτοῦ κ]ομίσηται· ἃ δ[ὲ ἐὰν μι]-
15[σθώσηι Πάτροκ]λ̣ος Διοκλεῖ παρεχέτω ὑγιῆ καὶ σ̣τ̣ημα ἐπ̣αν̣[  ̣  ̣, καὶ παρ]ε̣λθόντος το[ῦ χρόνου]
16[βεβαιούτω] Πάτροκλο̣ς̣ Διοκλεῖ καὶ τοῖς παρὰ Διοκλέου[ς ἃ μεμίσ]θ̣ωκεν κατὰ [τὰ προγεγραμ]-
17[μένα· ἐὰ]ν̣ δὲ μὴ βεβαιοῖ ἀ̣λ̣λ̣ʼ ἐγβάλλῃ τις Διοκλῆν ἢ [τοὺς παρ]ὰ Διοκλέους [ἐν τῶι τῆς μι]-
18[σθώσεως] χρόνωι ἢ τοῦ χρόνου παρελθόντος πρὸ το̣[ῦ ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ῆσαι δίκην [-ca.?-]
19[-ca.?- ἀποτει]σ̣ά̣τ̣ω̣ Πάτροκλος [Διο]κλεῖ τὰς ἑβδομήκο[ντα δραχμὰς καὶ] ἐπίτιμον ἀ[ργυρίου δραχμὰς]
20[-ca.?-]χ̣ι̣λ̣ί̣α̣ς̣, καὶ ἡ πρᾶξ̣ι̣[ς ἔ]σ̣τ̣ω̣ Δι̣ο̣κλεῖ παρὰ Π̣[ατρόκλου καὶ] τῆς ἐγ̣γ̣α̣  ̣[-ca.?-]
21[-ca.?-]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]τοσ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣[  ̣]τ̣ω̣ν̣η̣σ̣υ̣ν̣α̣ρ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νεν̣εκ̣τ̣ι̣σ̣η̣[-ca.?-]
22[-ca.?-]κ̣λ̣ο̣υ̣[  ̣  ̣  ̣]μ̣ετακ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]π̣ολλ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣λ̣ο̣υ̣ ἰ̣δ̣ι̣ω̣τ̣[-ca.?-]
23[-ca.?-] ἡ δὲ συ[γγ]ραφὴ ἥ̣[δε κυρ]ί̣α̣ ἔστ̣ω̣ οὗ ἂν [ἐπιφέρηται. μάρτυ]ρ̣ε̣ς̣· [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[-ca.?-]
-- -- --

Apparatus


^ 12. corr. ex ανηλωμα
^ 14. αὐτὰ
Digital Images (see Terms Of Use):
preview image

Please leave a message:

* required

*