P. 11803: Vertrag über den Erwerb einer Hofhälfte

Material:  Papyrus Acquisition:  Ankauf durch Friedrich Zucker in Mellawi 1910.
Find Location:  Mellawi
Form:  Blatt Location:   Papyrusdepot
Text Layout:  Innenschrift: 18 Zeilen; Außenschrift: 15 Zeilen Side and Direction:   Rekto, quer zu den Fasern
Language:  Griechisch Other Side:   unbeschriftet
Genre:  dokumentarisch Script and Notations:  von gleicher Hand wie BGU X 1973, 1974, BGU XIV 2398 und BGU XIV 2399
Date:  15. Oktober 212 – 14. Oktober 211 v.Chr. Provenance:  Tholthis Kato (Oxyrhynchites)
Bezugsorte:  Oxyrhynchos
Content:
Eine Doppelurkunde mit Innen- und Außenschrift (Kopie von BGU XIV 2399): Nikias bestätigt dem Trochos den Erhalt von 500 Bronzedrachmen für die Hälfte eines dem Nikias und dem Hermippos gehörenden, genauer beschriebenen Hofes und einem anscheinend dazugehörenden Hausteil. Nikias verpflichtet sich, im Agoranomion von Oxyrhynchos die Registrierung des Kaufs vorzunehmen. Die Eintragung der vorgesehenen Zeugennamen fand nicht statt.
Publication:
F. Uebel, Ein neues Zeugnis für das Agoranomion von Oxyrhynchos im 3. Jahrhundert v. u. Z. (P Berlin 11803), Festschrift Ägyptisches Museum, 441–452 = SB XIV 11375.
Additional Literature:
Wolff, Das Recht II 195 mit Anm. 50; zur Datierung vgl. J. M. S. Cowey, Remarks on Various Papyri II (SB XIV),ZPE 101, 1994, 79 = BL X 209; S. Marmai, Δάιππος ὁ παρ’ Ἀγαθοκλέους κεχρημάτικα. Agoranomi nell’Egitto tolemaico: una sintesi storico-papirologi´ca, in: G. Azzarello (Hg.), Tu se’ lo mio maestro… Scritti papirologici e filologici. Omaggio degli studenti udinesi al Prof. Franco Maltomini in occasione del suo settantesimo compleanno [APF Beihefte 42], Berlin 2020, 94f. (it. Übers. Z. 12–18).
Catalogs:
TM 4235  HGV 4235  Papyri.info 4235
Notes:
Monat: Dystros
Text, based on the Duke Databank of Documentary Papyri (CC BY), see link:

sb.14.11375.xml

1β̣α̣σ̣ι̣λε[ύοντος Πτολεμαίου τοῦ ] Π̣τ̣[ολεμαίου] κ̣[αὶ] Β̣ε̣ρ̣ε̣[νί]κ̣η̣ς̣ [θ]ε̣[ῶν] [Εὐε]ρ̣γετ̣[ῶν ἔτους]
2ἑ̣[νδ(?)]εκά̣[του(?) ἐφʼ ἱερέως τοῦ ὄντος ἐν Ἀλεξαν]δ̣[ρεία]ι̣ Ἀ̣λ̣[εξά]ν̣[δρου καὶ θεῶν Σωτή]-
3ρ̣ω̣ν̣ κ̣[αὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργε]τ̣[ῶν καὶ θ]ε̣[ῶ]ν̣ [Φιλο]π̣α̣[τόρων, κανηφόρου]
4Ἀ̣ρ̣σ̣[ι]ν̣[όης Φιλαδέλφου τῆς οὔσης ἐν Ἀλ]ε̣ξ̣[ανδ]ρ̣ε̣ί̣α̣[ι μηνὸς Δύστρου ἐν Θώλθει τοῦ]
5Ὀ̣ξυ̣ρ̣υ̣[γχίτου νομοῦ. ὁμολογ]ε̣[ῖ Νικ]ί̣α̣ς̣ [Ἡρ]α̣[κλείτου Κυρη(?)]ν̣[αίος(?) τῆς ἐπιγονῆς]
6[ἔ]χ̣ε̣[ι]ν̣ [παρὰ] Τροχοῦ τοῦ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νίκου [Πέρ]σ̣[ο]υ̣ τ[ῆ]ς [ἐπιγ]ο̣ν̣[ῆς χαλκοῦ νομίσματος ὀφ]-
7[θαλμο]φ̣[ανοῦς ἐναντίον τῶν ἐγγ]ε̣γ̣ρ̣[αμμέ]ν̣[ων μ]α̣ρ̣[τ]ύ̣ρ̣ω̣ν̣ δ̣ρ̣[αχμὰς] π̣ε̣[ντα]-
8[κοσί]α̣[ς τιμὴ]ν̣ [το]ῦ̣ [ἡμίσου]ς τῆς ὑπαρχούσης [α]ὐτῶι κα[ὶ] Ἑρ̣μί̣π̣π̣ω̣ι̣ α̣ὐ̣[λῆς καὶ(?)]
9[τοῦ (?)]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η(?)]τ̣ο̣ς̣ ὧ̣[ν] γ̣[ε]ί̣τ̣[ο]ν̣ες· ἀ̣πὸ μὲν νότου τὰ αὐτοῦ καὶ τὰ Ἑρμί̣ππου, [ἀπὸ δὲ]
10[βορ]ρ̣[ᾶ τὰ ]  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣] κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ Π̣  ̣υι̣τος ?, ἀπὸ δὲ λιβὸς τὰ Ἑ[ρ]μ̣ί̣ππου, ἀπὸ δὲ ἀπηλι̣ώ[του]
11[τ]ὰ̣ [Ε]  ̣  ̣]  ̣ά̣τ̣ο̣[υς] κ̣α̣ὶ̣ ε̣[ἴ]σοδος καὶ̣ ἔξοδος, ἐφʼ ὧι εἰσόδ̣ω̣ι̣ καὶ ἐξόδω̣ι̣ τῆς αὐλ̣ῆ̣ς̣ χ̣ρ̣ή̣σ̣[ε]-
12[τ(?)]α̣ι̣ [διὰ(?)] τ̣ῆ̣ς̣ ὑπα̣ρ̣χ̣ο̣ύσης εἰσόδου καὶ ἐξόδου μετὰ τῶν παρὰ Νικίου. δότω δὲ Νι̣[κί]-
13[ας Τ]ρ̣ο̣χ̣[ῶι ὠ]ν̣ὴ̣ν̣ το̣ῦ̣ ἡμίσο̣υ̣ς̣ τῆς αὐλῆς τοῦ αὑτοῦ μέρους ἐπὶ τοῦ ἐν Ὀξυρύ̣[γ]χ̣ω̣[ν]
14[πόλει ἀγορ]α̣ν[ο]μίου ἀφ̣ʼ ἧς̣ ἂν ἡμέρας Τροχὸς Νικία̣ι̣ προείπ̣η̣ι ἐ̣ν̣ ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ι̣ς̣ δ̣έ̣κα τ̣α̣[σσο]μ̣έ̣ν̣ο̣[υ]
15[Τροχοῦ] τ̣ὰ̣ γ̣ε̣[ινό]μενα τέ̣λ̣[η]. ἐὰν δὲ̣ Νι̣κ̣ί̣α̣ς̣ μὴ δῶ̣ι̣ Τ̣ρ̣ο̣χ̣ῶ̣[ι] ὠ̣ν̣[ὴ]ν̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τ̣ὰ γ̣ε̣γραμμ̣έ̣ν̣α̣,
16[ἀποτει]σ̣ά̣τ̣ω̣ Νικί[ας] Τ̣ρ̣[ο]χ̣ῶι τὰς̣ [πεν]τακο[σ]ί̣[ας δρα]χμ̣ὰ̣ς̣ τὴν τι̣[μ]ὴ̣[ν ἡ]μ̣ι̣ό̣λ̣ι̣ο̣ν̣, [καὶ ἡ πρᾶ]-
17ξ̣ι̣[ς] ἔ̣σ̣[τω] Τ̣ροχῶι παρὰ Ν̣ι̣κ̣ί̣ο̣υ̣ πράσσον̣τι̣ κ̣ατὰ τὸ διά̣γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣α̣. ἡ δὲ συγγ̣ρ̣α̣φὴ ἥδε̣ κ̣[υ]ρ̣[ί]α̣ ἔσ̣τ̣[ω]
18[ο]ὗ̣ ἄ̣ν [ἐπ]ι̣φέ̣ρ̣η̣τ̣α̣ι̣. μ[άρ]τ̣υ̣ρες·
vac. ?
19β̣α̣[σ]ιλεύο̣ν̣τ̣ο̣[ς] Πτολε̣μαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Βερενίκης Θεῶν Εὐεργετῶν ἔτου[ς ἑνδε]κ̣άτου ? ἑφʼ ἱερ[έ]ω̣[ς]
20τ̣ο̣ῦ̣ [ὄντος] ἐ̣[ν] Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣α̣ν̣δ̣ρείαι Ἀ̣λ̣εξάνδρου καὶ θεῶν Σωτήρω̣ν καὶ θεῶ̣ν̣ Ἀ̣δ̣ε̣λφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ̣ [θε]-
21[ῶ]ν̣ [Φιλοπα]τόρων, καν̣ηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου τῆς οὔσης ἐν Ἀλεξανδρ̣ε̣ί̣α̣ι̣ μηνὸς [Δ]ύ̣στρου ἐν Θώ̣λ-
22[θει τοῦ Ὀξυρ]υγχίτ[ο]υ̣ νομοῦ. ὁμολογεῖ Νι̣κί̣ας Ἡρακ̣λ̣ε̣ί̣του Κ̣υ̣ρ̣η̣ν̣[α(?)]ῖ̣ος τῆ[ς ἐπ]ι̣γ̣ο̣ν̣[ῆς ἔ]χ̣ει̣ν̣ π̣α̣ρὰ Τρ̣ο̣χ̣[οῦ]
23τ̣ο̣ῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νίκο̣υ̣ Π̣έρσου τῆς ἐπιγονῆς χαλκοῦ νομίσματ̣[ο]ς ὀφ̣[θ]α̣λ̣μοφανοῦ[ς ἐ]να̣ν̣τ̣[ί]ον τῶν̣ ἐ̣γ̣γ̣[ε]γρα[μ]-
24[μ]έ̣νω̣[ν μαρτύ]ρ̣ων δρ̣[α]χμὰς πεντακοσίας τιμὴν τοῦ ἡμίσους τῆς ὑπ̣α̣ρ̣χ̣[ο]ύσης α̣ὐ̣τ̣[ῶι κ]α[ὶ Ἑρ]μ̣ίππωι α̣ὐ̣λ̣ῆ̣[ς]
25[κ(?)]α̣ὶ̣ τ̣ο̣υ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η(?)]τ̣ο̣ς̣ ἐγ(*) κ̣ώ̣μ̣η̣ι̣ Θώ[λ]θει τῆς κάτω τοπαρχίας τοῦ Ὀξυρυ̣γ̣χ̣ί[του] ν̣[ο]μ̣[ο]ῦ ὧ̣ν γ̣[είτο]ν̣ε̣ς̣· ἀπὸ μὲν
26βορρᾶ τ[ὰ]  ̣  ̣[  ̣] καὶ τὰ Π  ̣υ̣[ι]τος ?, ἀ̣πὸ δὲ νότου τὰ Ἑρμίππου̣ κ̣α̣ὶ̣ τὰ αὐ̣το̣ῦ̣, ἀ̣π[ὸ] δ̣ὲ [λι]β[ὸς] τ̣ὰ̣ Ἑ̣ρ̣μίπ̣πο̣υ̣, ἀπὸ̣
27δὲ ἀπη̣[λι]ώτ̣ο̣ῦ̣ τὰ Ε  ̣  ̣  ̣ά̣τ̣ους κα̣ὶ ε̣ἴσοδος κ̣αὶ ἔξοδος, ἐφʼ ὧι κοι̣ν̣ῆ̣ι εἰ̣σόδω̣[ι] καὶ ἐξόδωι χ[ρ(?)]ή̣σ̣ε̣τ̣α̣[ι(?) Τροχὸς διὰ τῆς(?)]
28ὑπαρχο̣ύ̣[σης] ε̣ἰ̣[σ]ό̣[δου μ]ετὰ τῶν παρὰ Νι̣κίου κοινῆι. δότω̣ δ̣[ὲ] Ν̣ι̣κ̣[ί]ας Τ̣ρ̣ο[χ]ῶ̣ι ὠ̣[νὴν τ]ο̣ῦ̣ ἡμ̣[ίσ(?)]ο̣υς̣ τ̣ῆ̣[ς] α̣ὐ̣λ̣ῆ̣ς̣ [καὶ(?)]
29τ̣ο̣ῦ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ητος τῆ̣ς̣ αὐλῆς τοῦ αὑτ̣ο̣ῦ̣ μέρους ἐ̣πὶ τ̣ο̣ῦ̣ ἐν Ὀξυρύγ̣χω̣[ν πόλ]ε̣[ι] ἀ̣γ̣ο̣ρανομίου̣ ἀ̣φ̣ʼ ἧ̣ς ἂν̣ ἡ̣μ̣[έ]-
30[ρας] Τ̣[ρ]ο̣χ̣[ὸ]ς Νι̣κ̣ί̣α̣ι̣ προείπη[ι] ἐν ἡμ̣έραις δέκα τασσομέ̣νο̣υ̣ Τ̣ροχο̣ῦ̣ τ̣[ὰ] γ̣ε̣[ι]νόμ̣ε̣ν̣α̣ τ̣έλ̣η. ἐὰν̣ δὲ Νικί̣ας
31μ̣[ὴ δῶ(?)]ι̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣ωι αν  ̣  ̣[  ̣]  ̣τ̣η  ̣ Τρ̣[ο(?)]χ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὠνὴν̣ κ̣α̣τὰ τ̣ὰ γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣μμέν̣α, ἀπ̣ο̣τ̣[ει]σ̣ά̣[τ]ω Ν̣ι̣κ̣ίας Τροο̣χ[ῶ]ι τὰς
32[πε]ν̣[τ]α̣κ̣ο[σί]α[ς] δραχ̣μ̣ὰ̣[ς] τ̣ὴν τ̣ιμὴ[ν] ἡ̣μιόλιο̣ν, καὶ ἡ πρᾶξι[ς] ἔστ̣ω̣ Τ̣ροχ̣ῶι πα̣ρ̣ὰ Ν̣ικί̣ο̣υ πρ[άσσ]ο̣ν̣τι
33[κατὰ τὸ δ]ι̣[ά]γρ̣α̣μ̣μα. ἡ δὲ̣ συγγ̣ραφ[ὴ ἥ]δε κυρία ἔ[σ]τ̣ω οὗ ἂν ἐπιφέρητ̣α̣ι̣. μ̣άρτυρες̣·

Apparatus


^ 25. ἐν
Digital Images (see Terms Of Use):
preview image

Please leave a message:

* required

*