P. 13091 R: Vertrag eines Strategen mit seinem Stellvertreter

Material:  Papyrus Acquisition:  Grabung von Otto Rubensohn in Abusir el-Melek 1904.
Find Location:  Abusir el-Melek
Form:  Blatt Location:   Papyrusdepot
Text Layout:  33 Zeilen. Side and Direction:   Rekto, parallel zu den Fasern
Language:  Griechisch Other Side:   anderer Text
Genre:  dokumentarisch Script and Notations:  
Date:  30 v.Chr. – 14 n.Chr. (Zeit des Augustus) Provenance:  Alexandreia
Bezugsorte:  Menelaites
Content:
Ptolemaios, Sohn des Ptolemaios, Stratege des Menelaites, beruft
Zosimos zu seinem Stellvertreter. Dabei sichert er sich gegen eventuelle Schadensersatzansprüche während der Amtszeit des Zosimos ab.

Archiv eines alexandrinischen Schreibers (TM Archives): Berlin texts
Publication:
W. Schubart, BGU IV 1159 R.
Catalogs:
TM 18609  HGV 18609  Papyri.info 18609
Notes:
Engl. Übers. aus ADRA.
Text, based on the Duke Databank of Documentary Papyri (CC BY), see link:

bgu.4.1159.xml

1Π̣ρ̣ω̣τ̣ά̣ρ̣χ̣ω̣ι̣ τ̣ῶ̣ι̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣ κ̣ρ̣ι̣τ̣η̣ρ̣ί̣ο̣υ̣
2παρὰ Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου Ἀλθαιέως
3καὶ [π]α̣ρ̣ὰ̣ Ζ̣ω̣σ̣ί̣μ̣ο̣υ̣ τ̣ο̣ῦ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
4[συνχωρεῖ ὁ Ζώσιμος ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αἰ]-
5τήσ̣α̣ν̣τ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ Πτολεμαίου τ̣ὸ̣ν̣ Μ̣ε̣ν̣α̣ε̣ι-
6τη̣ν̣(*) ν̣ο̣μ̣ὸ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣του
7π̣ρ̣ὸ̣ς̣ ἐ̣ξ̣υ̣π̣η̣ρ̣έ̣τ̣η̣σ̣ί̣ν̣ τινων ἔργων
8κ̣α̣τ̣ὰ̣ [τῶν μετὰ φυ]λ̣α̣κῆς ἀγωγίμων
9\μ̣ε̣γ̣ά̣λ̣η̣ν̣/ [[καὶ π̣ᾶ̣σ̣α̣ν̣]] ἐργατήαν(*) παρεσσκευακὼ̣ς(*)
10ἔτι δὲ καὶ πεπιστευμένος ὑπὸ \  ̣  ̣  ̣/ [[τ̣ο̣ῦ̣]]
11\π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣/ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣ο̣υ̣ τὰς φυλακὰς τοῦ
12α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ ν̣ο̣μ̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἠ̣σ̣χ̣ο̣λημένος ἀπὸ
13Θ̣ω̣ῦ̣θ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ν̣ε̣[στῶτος ]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔτους Καί]-
14σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ ἕ̣ω̣ς̣ Χ̣ο̣ι̣ὰ̣κ̣ τοῦ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ [ἔ]τους [[  ̣  ̣  ̣ι]]
15τοῦ Πτολεμαίου, μ̣ε̣θ̣ε̣σ̣τ̣α̣[μένος δὲ]
16τῆς στρατηγίας ἀ̣[πὸ τοῦ Χοιὰκ ]  ̣  ̣  ̣]
17[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου ἐκπληρώσας \λ̣η̣  ̣  ̣  ̣/ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
18[-ca.?- ἐὰν δέ τις ἐγ]-
19κ[α]λῇ τῶι Πτολεμαίω[ι] τ̣ὴ̣[ν ὑπὸ τοῦ]
20Ζωσίμου ὑπὲρ τ̣ο̣ύ̣τ̣ω̣ν̣ \  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣/ κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
21ἐργατήαν(*) \καὶ/(*) τ̣ο̣ῦ̣ χ̣ειρισμ̣ο̣ῦ̣ [ἐξέτασιν]
22λαβὼν ἢ ἑτέρου [[χάριν]] [τι]ν̣ὸ̣ς̣ ὧν
23αὐτὸς ὁ Ζώσιμος ὑ̣π̣ησχώληται(*) ἢ λε-
24λιτούργηκεν(*) ἐν \τ̣ο̣ῖ̣ς̣/ τῇ στρατηγίᾳ \  ̣  ̣  ̣  ̣/ [[  ̣  ̣  ̣  ̣]]
25Ζώσιμος \μ̣ε̣/ ἔσεσθαι ἀ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ
26ἐκτείσιν(*) τῶι Πτολεμαίωι ὃ ἐὰν διʼ αὐ-
27τὸν βλαβῇ ἢ πραχθῆι σὺν ἡμιολίᾳ
28καὶ τὰ βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ \ἄλλας/
28/29 [[ἐπίτειμον(*) ]]
29ὡς ἴδιον [χ]ρέος ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὰ̣ς̣
30χειλίας(*) (*) τῆς πρ[άξεως γ]εινομένης [τῶι]
31Πτολεμαίωι [[ἐκ̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣ι̣ς̣]] τ̣α̣ ταυτ̣  ̣
32ἔκ τε αὐτοῦ Ζωσίμου καὶ ἐκ τῶν [ὑπ]αρχόν-
33των αὐτῶι πάντων καθάπερ ἐγ(*) δίκης.
——
34--

Apparatus


^ 5. Μεν[ελ]αείτην
^ 9. ἐργατείαν
^ 9. παρεσκευακὼς
^ 21. ἐργατείαν
^ 21. corr. ex [[η̣]]
^ 23. ὑπησχόληται
^ 23. λελειτούργηκεν
^ 26. ἐκτείσειν
^ . ἐπίτιμον
^ 30. corr. ex [[δισ]]χειλιας
^ 33. ἐκ
Digital Images (see Terms Of Use):
preview image

Please leave a message:

* required

*