P. 9845 V: Bericht über staatliche Versteigerungen

Material:  Papyrus Acquisition:  Ankauf durch Otto Rubensohn aus dem Papyrusfonds 1902.
Form:  Blatt Location:   vermisst seit 1958 (wahrscheinlich Kriegsverlust)
Text Layout:  3 Kolumnen, Kol. I: 17 Zeilen, Kol. II: 24 Zeilen, Kol. III: 23 Zeilen Side and Direction:   Verso, quer zu den Fasern
Language:  Griechisch Other Side:   anderer Text
Genre:  dokumentarisch Script and Notations:  
Date:  2. Jh. v.Chr. Provenance:  Hermopolites
Bezugsorte:  Alasideos Kome, Spa[..]r-, Hakoris, Tertonepa, The-, Leukopyrgites, Kussites (Hermopolites), Hermupolis
Content:
Bericht über staatliche Versteigerungen von Land (u.a. in den Toparchien Leukpyrgites und Kussites).
Publication:
W. Schubart, BGU VI 1219.
Additional Literature:
Zu Z. 35 und 51 vgl. Henne, Liste des stratèges 13 = BL III 19.
Catalogs:
TM 7748  HGV 7748a  Papyri.info 7748
Notes:
Gehört zu BGU VI 1220 (?).
Text, based on the Duke Databank of Documentary Papyri (CC BY), see link:

bgu.6.1219.xml
1:

1[-ca.?-] δε
2[-ca.?-] κ[ω(μο)]γρ(αμματέως) πραθ[έντ(ων) δὲ διὰ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]α
3[-ca.?-]ν[  ̣  ̣]τ̣ο̣υ̣ τῆς προκ̣ει(μένης)  ̣  ̣η̣[  ̣] γ̣ί̣ν̣[ε]τ̣αι
4[-ca.?-]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ὲν πρότερον Πουλυδάμα
5[-ca.?-] Ζ̣ω̣ί̣λ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣] (ἄρουραι) γ (τάλαντον) α Α (γίνεται) (τάλαντα) γ Α
6[-ca.?-]ται (εἰκοστὴ) ϡν (ἑξηκοστὴ) τιϛ (τετρώβολον)
7[-ca.?-]  ̣ τι(μη ) κολ̣[-ca.?-]( )[ γ]ῆ̣ς ἀδεσπ[ό]του
8[γεί(τονες) ]-ca.?-] διῶ̣ρ̣υ̣(ξ) λι(βὸς) τόποι Δ̣η̣μ̣η̣τρίου
9[-ca.?- κώμ]η̣ς Ἀ̣λασίδεως τ̣ο̣ῦ̣ Λ̣ευ(κο)πυ(ργίτου)
10 [-ca.?- διὰ τοῦ π]ρ̣ο̣κ̣(ειμένου) κω(μο)γρ(αμματέως) εἶναι ἀδεσπ̣ό̣τ̣ω̣ν
11[-ca.?- παρό]ντων τῶν ἐπὶ τ̣ο̣ύ̣τ[οις ]-ca.?-]
12[-ca.?- τῶν δὲ] παραχω(ρήσεων) τῶι  ̣  ̣γρ(αμματεῖ)
vac. ?
13[-ca.?-]ο̣υ̣  ̣[  ̣  ̣ τ]όπου ψιλοῦ οὗ μῆ(κος)
14[-ca.?- οὗ] μῆ(κος) κη π(ήχεις) ἐγ(*) δὲ το̣ῦ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ ν̣[ό]του
15[μέρους ]-ca.?-] ξ π(ήχεις) καὶ ἄλλου τόπου
16[-ca.?-]ε̣ω̣ς̣ δ̣ὲ θωυτει ἀπὸ λι(βὸς) Ἑρμ̣(οπόλεως)
17[-ca.?- Ἁρσι]ήσιος το̣π̣ο̣γ̣ρ̣(αμματέως) εἶναι καθότι πρό(κειται)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2:

18[  ̣  ̣  ̣  ̣]φης̣ οὗ γείτονες νό(του) βο(ρρᾶ) το̣ύ̣τ̣ω̣ν̣ Π̣τ̣ο̣λ(εμαῖος)  ̣  ̣  ̣[-ca.?-]
19[  ̣  ̣  ̣]ο̣ν̣τ̣( ) [ἀπ]ηλ(ιώτου) τοῦ ὄντος περὶ κ̣ώ̣(μην) Σ̣π̣α̣[  ̣  ̣]ρ̣[-ca.?-]
20ἐπιδεδο(μένων) δ[ὲ] ὑφʼ ἡ̣[μ]ῶ̣ν ἀναγεγρ(άφθαι) ὑπὸ Ἁρσ̣ι̣ήσιος τ̣ο̣π̣[ογρ(αμματέως) [-ca.?-]
21εἶνα[ι] καθότ[ι] πρό(κειται), πρα(θέντων) δ[ὲ διὰ Χ]α̣ι̣ρ̣ή̣(μονος) τ̣ο̣ῦ̣ ἐ(πι)μ(ελητοῦ) π̣α̣ρ̣ό̣ν̣[των ]-ca.?-]
22  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣ ἕ̣τ̣ε̣ρο̣ι̣  ̣ει( ) καὶ ἀγ̣[ορ]άσαι Ἀχιλλέα τὸ̣ν  ̣[-ca.?-]
——
23(γίνεται) (τάλαντα) [-ca.?-]ε (εἰκοστὴ) Αφ (ἑξηκοστὴ) φ
24ω̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ου ἀ̣δ̣εσπότων (τάλαντα) θ Β (εἰκοστὴ) Βω
vac. ?
25  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ς̣ ἐπίτιμον ἐλαϊκῶν φορτίων
26[  ̣  ̣  ̣]  ̣ [Ὀ]ννώφριος τι(μη ) τῶν φορτίων τοῦ ἐμ̣βά(λλεσθαι) (γίνονται) (ἄρουραι) Φά̣σ̣ει Θοτέως
27[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ρ̣ τ̣ῶ̣ν̣ γ τῶν ὄντων ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ
28ἐ[ν] Ἑ̣ρμοπό(λει) Ἰσιείου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ (τρι)στέ(γου) κ̣ε π(ήχεων) ἐπὶ ιη π(ήχεις)
29ἄλλου ϛ π(ήχεων) ἐπ̣(ὶ) η π(ήχεις) ἐπιδεδομένων δʼ ὑφʼ ἡ̣[μῶ]ν ἀναγεγρ(άφθαι)
30ὑπὸ Διονυσίου κ̣  ̣  ̣γρ(αμματέως) Ἑρμ̣ο̣πόλ(εως) εἶναι Τ̣  ̣  ̣[  ̣]ρ̣  ̣  ̣ιος
31παρʼ ὧι εὑρεθῆναι διὰ Παλ̣αίμωνος τοῦ πρὸς [τ]ῆι διαθέσει
32π̣ρα(θέντων) δὲ διὰ Χαιρή(μονος) τοῦ ἐπ̣ι̣μ(ελητοῦ) παρόντων τῶν ἀπὸ τῆς Ἑ̣ρ[μο]π̣ό̣λ̣(εως)
33κ̣α̣ὶ̣ ἀγοράσαι Ὧρον τὸν προγεγρ(αμμένον) (ταλάντων) γ (εἰκοστὴ) ϡ (ἑξηκοστὴ) [-ca.?-] τ
——
34  ̣  ̣νο[  ̣]ς τι(μη ) τῆς Ἀφροδισίου οἰκίας η π(ήχεις) ἐπὶ [  ̣ π(ήχεις)] καὶ τ[οῦ]
35πρόσοντος [τόπ]ου ψι(λοῦ) ϛ̣ π(ήχεις) [ἐ]π[ὶ] ζ π̣(ήχεις) τῶν ὄντων [ἐν] Κρο(κοδίλων) πό(λει) τ̣ο̣ῦ̣ Κ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[-ca.?-]
36ἐπι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐκ̣ τῶν [  ̣  ̣]ω̣σε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀναγεγρ(άφθαι)
37ὑ̣π̣[ὸ ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κω(μο)γρ(αμματέως) εἶναι τοῦ Ἀφροδισί[ου πρα(θέντων)] δὲ διὰ Ν̣α̣ι̣-
38[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ζ̣  ̣( ) ἐπίτι(μον) ἐλαϊκῶν φ̣[ορτίων ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ δε
39  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣αγοις̣ ἀκο̣λ̣[ουθ ]-ca.?-]
40κ̣α̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν Δ τ̣ῶ̣ν̣  ̣[-ca.?-]
41  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (εἰκοστὴ)] σ (ἑξηκοστὴ) ϛ[ϛ 𐅷 ]-ca.?-]
3:

-- -- -- -- --
42[-ca.?-]τα[-ca.?-]
43[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ δ´ τι(μη ) τῶν φ̣ορ̣[τ]ίω̣ν̣ [-ca.?-]
44[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ρ̣ι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] ψατρ[-ca.?-]εο̣υ̣ ἡ̣ καὶ Φ̣  ̣  ̣  ̣[-ca.?-]
45[οἰκίας] (δι)σ̣τ̣έ̣(γου) ε̣ π(ήχων) ἐπὶ ιγ π(ήχεις) τῆς̣  ̣  ̣  ̣  ̣[-ca.?-]
46ὑ̣π̣ὲρ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εν π̣ερ[ὶ] τῶν  ̣[  ̣]φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει[ο]υ[-ca.?-]
47τοῦ Λευ(κο)πυ(ργίτου) ἐπιδεδο(μένων) δὲ ὑφʼ ἡμ[ῶ]ν ἀ̣[ναγεγρ(άφθαι) ὑπὸ ]-ca.?-]
48τ̣ο̣ῦ̣ τοπογρ(αμματέως) εἶναι τῶν ἀπο[-ca.?-]
49ἄπρατα π̣[ρα(θέντων)] δ̣ὲ διὰ Χαιρήμο[νος τοῦ ἐπιμ(ελήτου) ]-ca.?-]
50ἐ̣ν̣ Λευ(κο)πυ(ργίτῃ) [π]α̣ρ̣[όν]των Ἀρ̣ι̣σ̣τ̣αίωνος ἀρχ[ιφυλακίτου ]-ca.?-]
51φ̣ρ̣ο̣υ̣[ρ]ά̣ρ̣[χου] Τέρτον Ἐ̣(πᾶ) κ̣ω̣(μο)γ̣[ρ(αμματέως) Θε[-ca.?-]
52παρη[  ̣  ̣  ̣]. Σ̣ε̣μ̣θέως τοπογρ(αμματέως)  ̣  ̣κ̣[-ca.?-]
53  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ανιβιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ε̣ιν̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πρ[-ca.?-]
54α[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣] καθὰ καὶ οἱ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ (εἰκοστὴ) σι̣ (ἑξηκοστὴ)  ̣[-ca.?-]
55[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υ̣  ̣[  ̣  ̣] τῶν φορτίων παρ̣ʼ ἑαυτοῦ οι̣φ̣[-ca.?-]
56[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ε π(ήχεις) καὶ ἄλ[λο]υ τ[ό]που ἐν ὧι φρ[έαρ ]-ca.?-]
57[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ καὶ ἄλλου τόπου ἐν ὧι μ  ̣[-ca.?-]
58[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἐντὸς τοῦ περ(ι)βόλου τοῦ ἐν̣ [-ca.?-]
59τ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣] Ἀ̣φροδ[ι]σίου ἐπιδεδο(μένων) [δὲ ὑφʼ ἡμῶν ἀναγεγρ(άφθαι) ]-ca.?-]
60Σεμθέως τοπογρ(αμματέως) πρα(θέντων) δὲ [διὰ ]-ca.?-]
61[ἀ]κολού(θως) τῆι προκει(μένηι) κα̣[-ca.?-]
62[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (δραχμαὶ) Β [-ca.?-]
63[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ερον Β (γίνονται) Δ [-ca.?-]
64--

Apparatus


^ 1.14. ἐκ

Please leave a message:

* required

*