P. 11867: Geschäftsbrief

Material:  Papyrus Erwerbung:  Sammlung Reinhardt 1896.
Fundort:  Faijûm
Form:  Blatt Standort:   Warschau
Umfang:  Rekto: 20 Zeilen, Verso: 20 Zeilen Beschriftung:   Rekto, quer zu den Fasern
Sprache:  Griechisch Andere Seite:   Fortsetzung des Textes
Textgattung:  dokumentarisch Schreibweise:  transversa charta
Datierung:  15. März 75 v.Chr. oder 8. März 46 v.Chr. Herkunft:  Krokodeilon Polis
Bezugsorte:  Moeris (Meris unbekannt, Arsinoites)
Inhalt:
Geschäftliches Schreiben eines Händlers an seinen Agenten mit Anweisungen für den Transport und Verkauf von 1780 Artaben Getreide.
Publikation:
W. Schubart, BGU VI 1303.
Weitere Literatur:
Zur Seitenfolge und Z. 18 vgl. U. Wilcken, Referate: Papyrus-Urkunden, APF 7, 1924, 292 = BL II.2 32; vgl. R. Bogaert, Banques et banquiers dans l'Arsinoïte àl'époque ptolémaïque, ZPE 68, 1987, 74 = BL IX 26; zu Z. 25–36 vgl. L. Rossi, Le transport interne et méditerranéen du blè égyptien: les structures institutionnelles et leurs intermédiaires commerciaux, Pap. Kongr. XXVI (Genf 2010), 647–657, insb. 650f.
Kataloge:
TM 4562  HGV 4562  Papyri.info 4562
Text, basierend auf der Duke Databank of Documentary Papyri (CC BY), s. Link:

bgu.6.1303.xml
v:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ανταις πέπρακε φορικὰ  ̣  ̣π̣ρ̣  ̣  ̣
2Αψπ τῇ αὐτῆι ἡμέρᾳ ᾗ ἥ̣κ̣ει σοὶ τὰ
3ια πορε͂α(*) , ἰδοὺ δὲ καὶ τὸ π[α]ρὰ τοῦ σι-
4τοκαπήλου ἐπιστόλιον [γ]ρ̣αφων(*)
5μοι περὶ τῶν τι̣μ̣[ῶν εἶ]ν̣α̣ι̣ τὰ φορικὰ
6Αων καὶ τὰ πρῶτα Βτ̣, [γ]ράφω σοι
7ἵνʼ ἰδῇς(*) , ἵνα μὴ πλανᾶι(*) ταῖ̣ς̣ τι̣μ̣αῖς ταῖς
8ἄνω παρὰ σέ· γίνωσκε ὅτι δ̣ε̣ῖ̣ σε ἐλθεῖν
9ἐπὶ τὸ κορκοδιλοταφιν(*) τὸ ἐν Μοίρει
10καὶ ὀμόσαι μηθὲν ὑποστείλασθαι ἐκ τῆς
11πράσεως· καὶ γὰρ κἀγὼ(*) τὸν αὐτὸν ὅρκον
12ποιήσω περὶ τοῦ συναγορ[ασ]μοῦ, ἔτι
13δὲ καὶ σημαίνειν μοι τὰς τ[ιμ]ὰς τοῦ
14[ἀ]ργυρίου, ἵνα μὴ πλανώμ[ε]θα, καὶ
15μηκέτ[ι] μοι ἀποστέλλειν [πρὶ]ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣
16ἔ̣λ̣θ̣ω̣μεν τὴν ὁδὸν θεματίζ[ειν τό] τ̣ε ἀργύ(ριον)
17ε̣α̣ν̣ τ̣ε̣ χα̣[λ]κὸν ἐπὶ τὴν Ἀ̣πολ̣[λω]ν̣[ίου]
18[το]ῦ κολλυβιστοῦ· καὶ γρα( ) πιττάκιον  ̣  ̣δ̣νι̣
19[  ̣  ̣  ̣]ωω̣δε[ι] τραπεζείτη̣ι(*) χρημα( ) ἡ̣μ̣ῖ̣ν
r:

20π̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣α̣ ἐν δʼ αὐτῷ ξ ἐ̣γ̣ὼ (τάλαντον) καὶ τῷ
21π̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ἶ̣ναι τ̣ῶ̣ν̣ π̣υ̣ρ̣σ̣α̣ν̣ω̣ν̣ α̣[  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣  ̣  ̣  ̣
22λ̣ο̣γ̣  ̣  ̣  ̣[-ca.?-]
23[-ca.?-]
24ταῦ̣τ̣α̣ η̣κ̣α̣δ̣ε̣ καὶ φορικῶν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25ἀργυ(ριο ) γραφέτω σοι τὸ πιττάκιν [δ]ιὰ τά-
26χους  ̣ρ̣ε̣π̣  ̣  ̣  ̣θ̣α̣ι̣ π̣ᾶ̣σ̣ι̣ν̣ ἀπόσ̣τ̣[ο]λ̣ον
27δεδώκαμεν δὲ τοῖς ὀνηλάταις̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
28ἀπεσταλκέναι σε πορε͂α(*) πλήονα(*) , ἤργηκε
29πορε͂α(*) ϛ̣ καθότι ἀποβ̣ακ̣ο̣ς μου ἀγοράζοντ̣ο̣(ς)
30ε̣ἰ̣ς̣ τὴν ἀργ̣ί̣α̣ν τῶν ϛ ὄνων δʼ ἐ̣π̣ὶ̣ τοῖς
31ζ̣  ̣ [[α  ̣  ̣  ̣  ̣]]τ̣ι̣ο̣υ̣ κ̣ε̣ρ̣κ̣ο(ύρου) γεμί̣σ̣α̣ι̣ α̣  ̣  ̣ ἀπο  ̣  ̣
32τον δέ μοι πορῆα(*) ιβ δὸς δὲ ἀ̣κ̣ο̣υ̣( )  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
33τε̣νοφρήους, ἵνα μὴ δημεύῃ ἢ̣ μ̣ὴ̣  ̣  ̣τ̣α̣ι̣
34καὶ κόμισαι τὸ σύνβο(λον) γεγράφηκ̣α̣ α̣ὐ̣τῷ τ̣ὸ̣
35[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣μ̣π̣ι̣α̣ρ̣  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ω̣ι̣σ̣ο̣ι̣ μ̣ὴ̣ ἀ-
36ποδίδου αὐτῷ χα̣(λκόν), ἀπόστε̣ι̣λ̣ο̣ν̣ δ̣έ̣ μ̣ο̣ι̣ χ̣  ̣  ̣  ̣
37τὸν δὲ πυ̣(ρὸν) τὸν ἀπεσταλμένον ἠγοράσθαι υ̣  ̣( )
38φορικὰ Ασ καὶ τὰ στρώ(ματα) Αφ δυνα( ) ωδεγ̣εμ̣ι̣ο̣ξ̣ο̣χ̣α̣
39α̣ξ̣ο̣υ̣κ ἀπέσταλκα χα̣ρ̣ὰ̣ν ποιῇς διὰ τὰ
40  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔρ[ρ]ω̣σο (ἔτους(?)) ϛ̣ Φα̣μ̣ε̣ν̣ὼ̣(θ) ϛ

Apparatus


^ v.3. πορεῖα
^ v.4. γράφοντος
^ v.7. εἰδῇς
^ v.7. πλανῆι
^ v.9. κροκοδιλοτάφιον
^ v.11. καὶ ἐγὼ
^ v.19. τραπεζίτηι
^ r.28. πορεῖα
^ r.28. πλείονα
^ r.29. πορεῖα
^ r.32. πορεῖα

Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht:

* erforderlich

*